Chairmen of the Bank

Sl.No. Name (Tvl.) Period
1. Dewan Bahadur Krishnasamy Row, C.I.E. 1905-1921
2. Dr.S. Swaminathan 1921-1926
3. V. Ramadas Pantulu 1926-1941
4. Rao Sahib K. Sitaramaiya 1941
5. Rao Bahadur T.A. Ramalinga Chettiar 1941-1952
6. Bikkani Venkataratnam 1952-1953
7. Medai Dalavoi Kumaraswamy Mudaliar 1954-1957
8. R. Kanakasabai 1958-1973
9. C. Krishnamurthy (Vice-Chairman-Officiated as Chairman) 1973-1974
10. R. Kanakasabai 1974-1976
11. C.T. Dhandapani 1999-2001
12. Kavitha G. Rajendran 24.8.2013
13. R. Elangovan 3.3.2014